BICS-licentievoorwaarden

BICS Licentie

Artikel 1 Licentie

Auteursrecht Ā© Rijkswaterstaat 2014-2024
Dit Programma is vrije software; U kunt het verspreiden en/of wijzigen onder de bepalingen van de GNU Algemene Publieke Licentie, zoals uitgegeven door de Free Software Foundation; oftewel versie 2 van de Licentie, of (naar vrije keuze) een latere versie.

Dit Programma is verspreid met de hoop dat het nuttig zal zijn maar ZONDER EENDER WELKE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details.

U zou een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie ontvangen moeten hebben samen met dit Programma; indien dit niet zo is, schrijf naar de Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

U kan Rijkswaterstaat contacteren via e-mail:

info@bics.nl

en gewone post:

Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement
Verkeersmanagement Functioneelbeheer Verkeerssystemen
Functioneel Beheer BICS
Postbus 24107
3502 MC Utrecht

Artikel 2 Ter beschikking stelling broncode

Deze verstrekking geschiedt onder de volgende voorwaarden:

  1. Het intellectueel eigendom van BICS blijft te allen tijde berusten bij Rijkswaterstaat. Verstrekking vindt enkel plaats voor het doel zoals vermeld in de aanvraag.
  2. De programmatuur en broncode mogen vervolgens worden aangepast, maar met de gewijzigde programmatuur mag NIET elektronisch worden gemeld aan de Europese vaarwegautoriteiten, indien deze gewijzigde programmatuur (nog) niet is goedgekeurd door Rijkswaterstaat.
  3. De ontvanger mag de verstrekte broncode enkel verstrekken aan derden onder de hier genoemde voorwaarden en enkel met vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van Rijkswaterstaat.
  4. Rijkswaterstaat ontvangt zo spoedig mogelijk nadat een aanpassing is geschied, een kopie van de aangepaste programmatuur en/of broncode met vermelding van de auteur die de broncode heeft aangepast, de nieuwe naam en versienummer met exacte vermelding van hetgeen is aangepast. Hierbij dient te worden aangegeven welke functies zijn aangepast en/of toegevoegd en/of verwijderd met vermelding van de reden.
  5. Rijkswaterstaat is gerechtigd de broncode inclusief aanpassingen weer in beheer en/of gebruik te nemen zonder kosten en verlies van rechten. Dit houdt in dat Rijkswaterstaat het intellectuele eigendom verwerft van de aanpassingen en verbeteringen die ontvanger aanbrengt. Rijkswaterstaat is echter niet verplicht de broncode inclusief aanpassingen weer in beheer en/of gebruik te nemen.
  6. De aanvrager krijgt toegang tot de voor BICS gebruikte netwerkdiensten en technische ondersteuning ten behoeve van het aanpassen en testen van de aangepaste applicatie.
  7. De broncode wordt as-is en om niet verstrekt. Voor het ter beschikking stellen van technische ondersteuning en testcapaciteit ten behoeve van eventuele goedkeuring van de aangepaste software kan Rijkswaterstaat een financiƫle vergoeding vragen.
  8. Ontvanger verklaart dat Rijkswaterstaat op geen enkele wijze aansprakelijk is voor schade aan have en goed door gebruik, op welke wijze dan ook, van de al dan niet aangepaste broncode van BICS.
  9. Alle gebruiks- en aansluitvoorwaarden voor het BICS/Berichtendienst account blijven onverkort van toepassing.

Artikel 3 Beperkte garantie

In aanvulling op het gestelde in art. 11 van de GPL geldt het volgende:

  • Rijkswaterstaat garandeert niet dat de programmatuur, gedrukte documentatie, ā€˜onlineā€™ of elektronische documentatie en diensten voldoen aan de door gebruikers gestelde eisen, ononderbroken zullen werken of vrij van fouten zijn.

Artikel 4 Toepasselijk recht

Op deze licentieovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

BICS, Auteursrecht (C) Rijkswaterstaat 2014-2024

BICS wordt beschikbaar gesteld met absoluut geen garantie. Dit is vrije software en het is u toegestaan deze te verspreiden onder bepaalde voorwaarden. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details.


Vertaling GNU Algemene Publieke Licentie Versie 2, juni 1991

De originele versie in het Engels kunt u vinden op de GNU website via de link: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Onderstaand is een niet officiƫle vertaling van de GNU Algemene Publieke Licentie in het Nederlands. Deze licentie is niet gepubliceerd door de Free Software Foundation, de condities van software onder de GPL hieronder zijn niet rechtsgeldig. Enkel de originele Engelse tekst van de GNU GPL bevat geldige richtlijnen. Daarentegen hopen we dat deze vertaling de Nederlandstaligen helpt om de GNU GPL beter te begrijpen.

Auteursrecht (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330
Boston, MA 02111-1307 USA

Het is een ieder toegestaan om dit licentiedocument te kopiƫren en er letterlijke
kopieƫn van te verspreiden, er wijzigingen in maken is echter niet toegestaan.

Voorwoord

De licenties van de meeste software zijn zo opgesteld om U het recht te ontnemen om die software te delen en te wijzigen. Hier tegenover staat de GNU Algemene Publieke Licentie, die bedoeld is om U de vrijheid te garanderen dat U de software kan delen en wijzigen -- om er zeker van te zijn dat de software vrij is voor alle gebruikers. Deze Algemene Publieke Licentie is van toepassing op het merendeel van de Free Software Foundation's software en van alle andere programma's waarvan de auteur ze plaatst onder deze licentie. (Sommige software van de Free Software Foundation is gedekt door de GNU Algemene Minder Publieke Licentie). U kan deze ook toepassen op uw eigen programma's.

Wanneer we het hebben over vrije software, dan hebben we het over vrijheid, niet prijs. Onze Algemene Publieke Licentie laat u toe om kopieƫn te verspreiden van vrije software (en dat U geld kan vragen voor deze dienst) en dat U er de broncode van hebt of kan krijgen als U dat wenst, dat U de software kan wijzigen of er delen van kan gebruiken in nieuwe vrije programma's en dat U weet dat U deze dingen kan doen.

Om deze rechten te beschermen, moeten we verbieden dat iemand U deze rechten ontzegt of vraagt deze op te geven. Deze restricties brengen enkele verantwoordelijkheden mee indien U kopieƫn van de software verspreidt of de software wijzigt.

Bijvoorbeeld, als U kopieƫn van zulk programma verspreidt, kostenloos of voor een vergoeding, dan moet U de personen die de software ontvangen al de rechten geven die U hebt. U moet uzelf ervan verzekeren dan ook zij de broncode ontvangen of kunnen verkrijgen. U moet hen ook deze licentie tonen zodat ze hun rechten kennen.

We beschermen uw rechten met twee stappen:

1. De software wordt auteursrechtelijk beschermd, en
2. We bieden U deze licentie die U de legale toestemming geeft om de software te kopiƫren, te verspreiden en/of te wijzigen.

Als ook willen we voor de bescherming van de auteur en onszelf iedereen ervan verzekeren dat er geen garantie is voor deze vrije software. Als de software gewijzigd is door iemand anders en doorgegeven, dan willen we dat de ontvanger weet dat wat ze ontvangen hebben niet het origineel is, zodat problemen veroorzaakt door anderen geen effect hebben op de reputatie van de oorspronkelijke auteur.

Ten laatste, elk vrij programma wordt voortdurend bedreigd door software patenten. We wensen het gevaar te vermijden dat de verdelers van een vrij programma uiteindelijk een patent verkrijgen op het programma en het daarmee in eigendom van een particulier brengen. Om dit te vermijden, hebben we het duidelijk gemaakt dat elk patent in licentie gegeven moet zijn voor eenieders vrij gebruik, oftewel helemaal niet in licentie gegeven mag zijn.

De exacte bepalingen en condities om te kopiƫren, verspreiden en wijzigen volgen hieronder.

GNU ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN OM TE KOPIƋREN, VERSPREIDEN EN WIJZIGEN

0. Deze licentie is van toepassing op elk programma of ander werk dat een notie bevat van de eigenaar die zegt dat het verspreid mag worden onder de bepalingen van deze licentie. Het "Programma", verder in de tekst, verwijst naar eender zulk programma of werk, en een "werk gebaseerd op het programma" verwijst naar het Programma of eender welk ander afgeleid werk onder de wet van het auteursrecht: dit wil zeggen, een werk dat het Programma of een deel ervan bevat, letterlijk oftewel gewijzigd en/of vertaald naar een andere taal. (Hierna vallen vertalingen zonder beperking onder de term "wijziging".) Elke licentiehouder wordt geadresseerd als "u".

Andere handelingen dan kopiƫren, verspreiden en wijzigen zijn niet gedekt door deze licentie; hiervoor is deze licentie niet bedoeld. De handeling om het Programma uit te voeren is niet gelimiteerd, en de uitvoer van het Programma is enkel gedekt als de inhoud bestaat uit een werk gebaseerd op het Programma (onafhankelijk of deze uitvoer gemaakt is door het Programma uit te voeren). Of dit waar is hangt af van wat het Programma doet.

1. U mag letterlijke exemplaren verspreiden van de programma broncode en deze kopiƫren zoals U deze ontvangt, in eender welke vorm, op voorwaarde dat U ervoor oplet dat U op elke kopie de gepaste auteursrechten en afwijzing van garantie vermeldt; hou alle referenties naar deze licentie en naar het ontbreken van garantie intact ;en geef aan elke andere ontvanger van het Programma een kopie van deze licentie, bijgevoegd bij het Programma.

U mag een honorarium vragen voor de fysische daad van het afleveren van een kopie, en U mag indien U dat wenst een garantie bescherming bieden voor een honorarium.

2. U mag uw kopie of kopijen van het Programma, of een deel van het Programma, wijzigen, daarbij een werk gebaseerd op het Programma vormend. U mag deze wijzigingen kopiƫren en verspreiden onder de bepalingen van Paragraaf 1 hierboven, indien U ook aan al deze voorwaarden voldoet:

a) U moet in de gewijzigde bestanden duidelijk vermelden dat U het bestand gewijzigd hebt en de datum waarop U dat gedaan hebt.

b) U moet elk werk dat U publiceert of verspreidt en dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit het Programma, of daarvan een afgeleid werk is, als een geheel in licentie geven, zonder kosten, aan alle derde partijen onder de bepalingen van deze Licentie.

c) Indien het gewijzigde Programma normaal gezien interactief parameters inleest, dan moet U er voor zorgen dat wanneer het Programma zonder deze parameters gestart wordt, het een boodschap weergeeft met een gepast auteursrechtbericht en een mededeling dat er geen garantie is (of anders, dat U een garantie voorziet) en dat gebruikers het Programma mogen verspreiden onder deze voorwaarden. De boodschap moet de gebruiker ook duidelijk maken hoe hij een kopij van deze Licentie kan bekijken. (Uitzondering: als het Programma zelf interactief is en normaal geen boodschap toont, dan is het niet vereist dat uw werk gebaseerd op dit Programma zulk een boodschap weergeeft.

Deze vereisten zijn van toepassing op het werk als een geheel. Als herkenbare stukken van dat werk niet afgeleid zijn van het Programma, en redelijkerwijs onafhankelijk beschouwd kunnen worden, dan is deze licentie, en zijn bepalingen, niet van toepassing op die delen als U die als aparte werken verspreidt. Maar als U die zelfde delen verspreidt als deel van een geheel dat een werk is gebaseerd op het Programma, dan moet de verspreiding van het geheel op de bepalingen van deze licentie geschieden, dewelke's vergunningen voor andere licentiehouders zich uitbreiden tot het volledige geheel, en dus tot elke deel van het werk, onafhankelijk van wie het geschreven heeft.

Dus, het is niet de bedoeling van deze sectie om uw rechten op te eisen of te wedijveren om uw rechten op werk dat geheel door uzelf geschreven is, het is eerder de bedoeling het recht controle uit te oefenen mogelijk te maken op de verspreiding van afgeleide of collectieve werken gebaseerd op het Programma.

Daarenboven, de bundeling van een werk niet gebaseerd op het Programma met het Programma (of met een werk gebaseerd op het Programma) op een opslagmedium of verspreidingsmedium brengt het ander werk niet onder deze licentie.

3. U mag het Programma, of een werk gebaseerd op het Programma, zie paragraaf 2, verspreiden en kopiƫren, in binaire of uitvoerbare vorm onder de bepalingen van paragraaf 1 en 2 hierboven, op voorwaarde dat U aan een van de volgende voorwaarden voldoet :

a) Voeg een volledige overeenkomende broncode bij, leesbaar door computers, verspreid onder de bepalingen van de paragrafen 1 en 2, op een medium dat gebruikelijk is voor het uitwisselen van software; of,

b) Voeg een voor minstens 3 jaar geldige, geschreven, offerte bij, om de complete overeenstemmende broncode, op een medium dat hiervoor gebruikelijk is, voor Computers leesbaar, verspreidbaar onder de bepalingen van de paragrafen 1 en 2 hierboven, aan elke derde partij te leveren, voor een vergoeding die niet meer bedraagt dan de kost om de broncode te kopiƫren.

c) Voeg de informatie bij die U ontving betreffende het aanbod om de bijpassende broncode te verkrijgen. (Dit alternatief is enkel toegestaan voor niet commerciƫle verspreiding en enkel als U het programma in binaire of uitvoerbare vorm ontving met zulk een aanbod, in overeenstemming met subparagraaf b erboven.) De broncode van een werk is de vorm van het werk waaraan voorkeur wordt gegeven om er wijzigingen in aan te brengen. Voor een uitvoerbaar werk betekent volledige broncode alle code van alle modules waar het werk uit bestaat, en daarbovenop alle definitie bestanden van de interface(s) en alle scripts om het programma te compileren en het uitvoerbare bestand te installeren. Als een speciale uitzondering moet de verspreidde broncode niets bevatten dat normaal verspreid (in broncode of uitvoerbare vorm ) wordt met de hoofdcomponenten (compiler, kernel, enz...) van het besturingssysteem op dewelke het Programma draait, tenzij die component bij het uitvoerbare bestand zit.

Als verspreiding van een uitvoerbaar bestand of binaire code mogelijk gemaakt wordt door toegang tot het kopiƫren van een vooraf bepaalde plaats, dan telt het mogelijk maken de broncode van diezelfde plaats te kopiƫren als het verspreiden van de broncode, zelfs indien het mee kopiƫren van de broncode optioneel is.

4. U mag het Programma niet kopiƫren, wijzigen, verder in licentie geven of verspreiden behalve zoals expliciet vermeld in deze licentie. Eender welke poging om het programma op een andere manier te kopiƫren, wijzigen, verder in licentie geven of verspreiden is ongeldig en verklaart automatisch uw rechten bepaald in deze licentie nietig. Derde partijen die kopieƫn of rechten van U hebben ontvangen onder deze licentie blijven hun rechten behouden zolang ze de voorwaarden niet schenden.

5. U bent niet verplicht deze licentieovereenkomst te accepteren, aangezien U deze niet ondertekend hebt. Echter, niets anders geeft U de toestemming om het Programma of werken gebaseerd op het Programma te wijzigen of te verspreiden. Deze daden zijn door de wet verboden als U deze licentieovereenkomst niet accepteert. Daarom geeft u aan dat door het Programma te verspreiden of te wijzigen, U deze licentie, en al zijn voorwaarden en bepalingen in verband met kopiƫren, wijzigen of verspreiden van het Programma, of werken gebaseerd op het Programma, accepteert om dat te kunnen doen.

6. Elke keer U het Programma (of een werk gebaseerd op het Programma) verspreidt, krijgt de ontvanger automatisch een licentie van de originele licentiehouder om het Programma te kopiƫren, verspreiden of wijzigen, onderworpen aan deze bepalingen en voorwaarden. U mag de ontvanger geen beperkingen opleggen om de rechten uit te oefenen die hierin bepaald zijn.

7. Als door gevolg van een rechterlijke uitspraak of beweringen van patentenschending of door eender welke andere reden (niet beperkt tot patentenproblemen) U bepalingen worden opgelegd (door rechterlijk bevel, overeenkomst, of op andere wijze) die in tegenspraak zijn met bepalingen in deze licentie, dan sluit dat U niet uit om aan de voorwaarden van deze licentie te voldoen. Als U het Programma niet kan verspreiden en daarbij zowel aan tegelijk de bepalingen van deze licentie als aan andere relevante verplichtingen kan voldoen, dan mag U als gevolg daarvan het Programma helemaal niet verspreiden. Bijvoorbeeld, als een patent licentieovereenkomst niet zou toestaan dat het programma zonder het betalen van royalty's vrij verspreid mag worden door zij die het Programma direct van U verkrijgen en zij die het indirect door U verkrijgen, dan is de enige manier om zowel daaraan als aan deze licentie te voldoen dat U zich compleet onthoudt van het verspreiden van het Programma.

Als een deel van dit artikel ongeldig wordt geacht, of het kan niet afgedwongen worden onder bepaalde omstandigheden dan is het de bedoeling dat het overwicht van dit artikel van toepassing is. In andere omstandigheden geldt dit artikel volledig.

Het is niet het doel van dit artikel om u er toe aan te zetten om patenten, of andere aanspraken van bezit, te schenden of de geldigheid van zulke aanspraken aan te vechten. Het enige doel van dit artikel is om de integriteit te beschermen van het vrije software verspreidingssysteem, dat wordt toegepast door middel van Publieke Licentie praktijken. Veel mensen hebben royale bijdragen geleverd aan het systeem van vrije software rekenend op de betrouwbaarheid van zijn toepassing. Het is aan de auteur/donor om te bepalen of hij of zij bereidt is om software te verspreiden door middel van een ander systeem en een gelicensieerde kan die keuze niet afdwingen.

Dit artikel is bedoeld om zeer duidelijk te maken wat geloofd wordt een gevolg te zijn van de rest van deze licentie.

8. Als de verspreiding of het gebruik van het Programma gelimiteerd is in bepaalde landen, door patenten of door samenwerking van auteursrechthouders, dan mag de oorspronkelijke auteursrechthouder die het Programma onder deze licentie plaatste een expliciete geografische beperking toevoegen zodat verspreiding enkel toegestaan is in of tussen landen die niet uitgesloten zijn. In dat geval bevat deze licentie de beperking alsof ze in de kern van deze licentie geschreven was.

9. De Free Software Foundation mag gereviseerde en/of nieuwe versies van de Algemene Publieke Licentie uitbrengen van tijd tot tijd. Zulke nieuwe versies zullen gelijkaardig in karakter zijn in vergelijking met de huidige versie maar kunnen in details verschillen om nieuwe problemen of aangelegenheden te behandelen. Elke versie krijgt een expliciet versienummer mee. Als het Programma een versie van deze licentie specificeert waarop het van toepassing is en "elke volgende versie", dan hebt U de keuze om de bepalingen en voorwaarden van die licentie te volgen, of van eender welke versie die later uitgegeven werd door de Free Software Foundation. Als het programma geen versie nummer van de licentie specificeert, dan mag U de bepalingen en voorwaarden volgen van eender welke versie ooit uitgegeven door de Free Software Foundation.

10. Indien U delen van het Programma wil invoegen in andere vrije Programma's dewelke's verspreidingsvoorwaarden anders zijn, dan moet U de auteur van dat programma om toestemming vragen. Voor software waarvan het auteursrecht bij de Free Software Foundation rust, schrijf naar de Free Software Foundation; we maken hier soms uitzonderingen op. Onze beslissing zal geleid worden door onze twee hoofddoelen om de vrije status van de afgeleiden van onze vrije software te vrijwaren en om het delen en hergebruiken van software in het algemeen te promoten.

GEEN GARANTIE

11. OMDAT HET PROGRAMMA ZONDER KOSTEN IN LICENTIE GEGEVEN WORDT, IS ER GEEN GARANTIE VOOR HET PROGRAMMA, VOOR ZOVER MOGELIJK BINNEN DE GELDENDE WETGEVING. UITGEZONDERD WANNEER HET EXPLICIET GESCHREVEN STAAT LEVEREN DE AUTEURSRECHTHOUDERS HET PROGRAMMA "ZOALS HET IS", ZONDER EENDER WELKE GARANTIE, EXPLICIET UITGEDRUKT OF IMPLICIET BEDOELD, ZOALS, MAAR NIET GELIMITEERD TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET VOLLEDIGE RISICO BETREFFENDE DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA LIGT BIJ U. MOCHT HET PROGRAMMA DEFECT BLIJKEN DAN DRAAGT U DE KOSTEN VAN ALLE BENODIGDE DIENSTEN, REPARATIES OF CORRECTIES.

12. IN GEEN ENKEL GEVAL, TENZIJ VEREIST DOOR DE GELDENDE WET, OF SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN ZAL DE AUTEURSRECHTHOUDER, OF EENDER WELKE DERDE PARTIJ DIE HET PROGRAMMA MAG WIJZIGEN EN/OF VERSPREIDEN ZOALS TOEGESTAAN HIERBOVEN, VERANTWOORDELIJK KUNNEN WORDEN GEACHT TEGENOVER U BETREFFENDE ALGEMENE, SPECIALE, UITZONDERLIJKE OF RESULTERENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, OF DE ONKUNDIGHEID OM HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN (INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD TOT HET VERLIES VAN GEGEVENS, GEGEVENS DIE CORRUPT WORDEN, OF VERLIEZEN GELEDEN DOOR U OF DERDE PARTIJEN OF EEN FALING VAN HET PROGRAMMA OM SAMEN TE WERKEN MET ANDERE PROGRAMMA'S), ZELFS INDIEN DE AUTEURSRECHTHOUDER OF EEN ANDERE PARTIJ GEƏNFORMEERD WAS OVER DE MOGELIJKHEID TOT ZULKE SCHADE.

EINDE VAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN