Gebruiksvoorwaarden Berichtendienstaccounts

Berichtendienstaccounts

Vaarweggebruikers, doorgaans schippers die aan specifieke criteria voldoen (de zogenaamde doelgroep schepen), zijn verplicht om zich voorafgaand aan hun vertrek aan te melden bij de bevoegde autoriteiten. Deze aanmelding kan zowel via marifoon als elektronisch plaatsvinden. Conform internationale wetgeving zijn bepaalde vaarweggebruikers verplicht om dit elektronisch uit te voeren.

Vaarweggebruikers kunnen met behulp van een geschikte meldapplicatie en een berichtendienstaccount, dat wordt verstrekt door Rijkswaterstaat, elektronische meldingen (zogenaamde ERI-berichten) verzenden naar de autoriteiten verantwoordelijk voor de vaarwegen en/of havens.

Het aanvragen van Berichtendienstaccounts is mogelijk via het BICS-account aanvraagformulier op de BICS-website (www.bics.nl), welke wordt beheerd door Rijkswaterstaat.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Berichtendienstaccount dat wordt verstrekt door Rijkswaterstaat, evenals op de bijbehorende Berichtendienst, in het kader van het elektronisch melden voor scheepvaartdoeleinden. Door de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden (tijdens het invullen van het BICS-account aanvraagformulier), verklaart de gebruiker dat hij/zij op de hoogte is van deze voorwaarden en ermee akkoord gaat.

Definities

 • (Rijkswaterstaat) Berichtendienst: Een door Rijkswaterstaat aangeboden Berichtendienst met postbussen, ontworpen voor het elektronisch melden in de scheepvaart.
 • Berichtendienstaccount: Een account dat is gekoppeld aan een elektronische postbus (meld-ID) binnen de Rijkswaterstaat Berichtendienst. Via dit account kan een gebruiker berichten uitwisselen met diverse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor vaarwegen en/of havens.
 • Gebruiker: Iedere persoon die met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord (een geactiveerd account) toegang heeft tot de Rijkswaterstaat Berichtendienst.
 • Meldapplicatie: Een geschikte applicatie voor elektronisch melden die voldoet aan de geldende ERI-standaarden.
 • ERI-standaarden en berichten: Internationaal vastgestelde standaarden en definities van berichten binnen het "Electronic Reporting International" domein.

Gegevensuitwisseling en Accountgebruik

 • Een Berichtendienstaccount wordt toegewezen aan een specifieke gebruiker volgens de verstrekte aanvraag en is niet overdraagbaar. De aangewezen gebruiker draagt gedurende de gehele levensduur van het account de verantwoordelijkheid ervoor en fungeert tevens als het contactpunt en aanspreekpunt voor het account.
 • Gebruikers dragen de verantwoordelijkheid voor een correct en passend gebruik van het account. Het account mag enkel worden ingezet voor het indienen van hun (eigen) operationele meldingen.
 • Daarnaast zijn gebruikers gehouden aan de accuraatheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens in hun meldingen, in overeenstemming met geldende regelgeving en eventuele bijkomende instructies van de bevoegde autoriteiten.
 • In geen enkele situatie kan het gebruik van het account of de Berichtendienst leiden tot aansprakelijkheid van Rijkswaterstaat voor directe of indirecte gevolgen of mogelijke schade, van welke aard dan ook.

Bescherming van Persoonsgegevens

 • Rijkswaterstaat zal de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het naleven van de elektronische meldplicht, in overeenstemming met de betreffende Europese regelgeving.
 • Persoonsgegevens worden enkel door Rijkswaterstaat gebruikt en opgeslagen gedurende de looptijd van het account (zolang het niet is opgezegd).
 • Aanvullende bepalingen omtrent de bescherming van persoonsgegevens zijn te vinden in het privacy statement op de BICS-website (www.bics.nl). Tezamen met de disclaimer op deze website vormen deze integraal onderdeel van deze voorwaarden.

Veiligheid

Om ongeautoriseerde toegang tot gegevens te voorkomen, zijn de volgende stappen ondernomen:

 • Gebruikers kunnen enkel toegang krijgen tot de Berichtendienst door middel van een uniek en geldig account, inclusief bijbehorend wachtwoord.
 • Na de eenmalige activering van het aangevraagde account neemt de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor het account op zich.
 • De gegevensuitwisseling met de Berichtendienst wordt uitgevoerd via versleutelde communicatie.

Vertrouwelijkheid

 • De informatie die via de Berichtendienst wordt uitgewisseld, wordt vertrouwelijk behandeld overeenkomstig het "Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat". Rijkswaterstaat zal deze gegevens niet openbaar maken, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • Conform het RIS-directive (2005/44/EC) zullen, waar van toepassing, de gegevens worden gedeeld met aangrenzende vaarwegautoriteiten in het kader van verkeersmanagement.

Wijziging en Beëindiging

 • Als accountverantwoordelijke is de gebruiker verplicht om eventuele wijzigingen in persoonlijke, scheeps- en/of adresgegevens aan Rijkswaterstaat door te geven. Dit kan worden gedaan via het wijzigingsformulier op de BICS-website.
 • De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn account via het opzegformulier op de BICS-website op te zeggen. Na bevestiging hiervan zal het account worden gedeactiveerd en opgeschoond, waarbij alle verantwoordelijkheid voor de gebruiker vervalt.

Afsluiting en Inactiviteit

 • Misbruik van het account en/of de Berichtendienst kan, na een waarschuwing, leiden tot afsluiting (deactivatie). Hierdoor wordt de toegang tot de berichtendienst voor dat specifieke account beëindigd en is het niet langer mogelijk berichten uit te wisselen.
 • Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om accounts na een langdurige (> 2 jaar) inactiviteit af te sluiten en eventueel op te ruimen.

Wijziging van Gebruiksvoorwaarden

Rijkswaterstaat behoudt het recht om indien nodig deze gebruiksvoorwaarden aan te passen en te actualiseren.

Vragen en Klachten

Voor vragen of klachten met betrekking tot het account en/of de Berichtendienst dient contact te worden opgenomen met de BICS-helpdesk.

Geschillen en Toepasselijk Recht

Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze gebruiksvoorwaarden wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.